Напрацювання Експертної ради та направлення листа з пропозиціями в АМКУ

29 травня 2017 року Експертна рада провела онлайн засідання на якому була обговорена проблематика  транспортних галузей.  

На засіданні було вирішено підготувати та направити лист з пропозиціями в АМКУ.

Напрацювання експертної ради та звернення в АМКУ щодо законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток економічної конкуренції в Україні (транспортні галузі), усунення регуляторних обмежень та інших бар’єрів:

Детальніше ...

Законність перебування на посаді ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» після закінчення контракту. Експертна оцінка.

Експертна оцінка ситуації від експертної ради ГО "ВЦРТІ"

Голова правління очолює колегіальний виконавчий орган ПАТ «Українська залізниця» і здійснює свої повноваження на підставі законодавства, Статуту та Положення про нього, а також контракту, який укладається у встановленому законодавством порядку.

Права та обов’язки голови та членів правління визначаються законодавством, Статутом та контрактом.

На підставі законодавства

Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет Міністрів України здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Ст. 5 цього Закону Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління він виконує.

Абзац 2 пункту 12 постанови КМУ від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» передбачає, що призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору.

Керівники особливо важливих для економіки України підприємств обираються членами Комітету з призначень, до складу якого входять 9 міністрів  та 9 незалежних міжнародних експертів, згідно з Порядком проведення конкурсного відбору, затвердженим постановою КМУ від 03.09.2008 №777

З 2016 року згідно з новою редакцією постанови № 777 відповідальність за проведення конкурсів на посади керівників усіх особливо важливих держпідприємств передана від профільних міністерств до Мінекономрозвитку. Відбір проходить у 2 етапи. На першому етапі претендентів оцінює комісія при Комітеті з призначень, яка відбирає від 2 до 5 фіналістів. На другому етапі Комітет з призначень вибирає з-поміж фіналістів найбільш кваліфікованого претендента і рекомендує КМУ його призначення.

За вказаною процедурою було визначено керівників для 13 державних компаній: ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта»,  ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», ДП «Іллічівський морський торгівельний порт», ПАТ "Укртранснафта", ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», ПАТ "Сумихімпром", УДППЗ “Укрпошта”, ПАТ «Українська залізниця», «Маріупольський морський торгівельний порт» та УДП «Укрхімтрансаміак».

Право на управління товариством та повноваження з управління корпоративними правами держави було передано Міністерству інфраструктури України — до 18 січня 2017 року

Кабінет міністрів України — з 18 січня 2017 року відповідно до ПКМУ №52

На підставі Статуту

Вищим органом з управління Товариством є загальні збори акціонерів. Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.

 

У період з 02.09.2015 по 17.01.2017 Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами наглядової ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства (п. 56 Статуту, затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 № 735).

З 18.01.2017 постановою КМУ № 52 затверджена нова редакція Статуту, згідно з якою КМУ виконує функції з управління Товариством без права передоручення.

До виключної компетенції вищого органу належать питання щодо призначення та звільнення з посади голови правління. Повноваження з питань, віднесених до виключної компетенції вищого органу, не можуть бути передані іншим органам товариства (п. 8 ст. 51 Статут.)

На підставі Контракту

Контракт з головою правління укладає в установленому законодавством порядку уповноважена вищим органом особа (ст. 91 Статуту в редакції Постанови КМУ від 18.01.2017 № 52).

Контракт – особлива форма трудового договору (ст. 21 КЗпП України), який укладається у письмовій формі на певний строк та визначає зобов'язання працівника по виконанню обумовленої трудової функції з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку і власника або уповноваженого ним органу про надання роботи, створення безпечних і здорових умов її здійснення і виплати винагороди за виконану роботу.

Особливість контракту випливає із його строковості, переліком прав та обов’язків та винагороди за належне виконання обумовлених контрактом зобов’язань.

Частиною першою статті 391 КЗпП України передбачено, що коли після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Незважаючи на те, що ст. 391 КЗпП як закон має вищу юридичну силу по відношенню до підзаконного нормативно-правового акта, яким є постанова Кабінету Міністрів України, він містить загальні норми (застосовуються до всіх відносин певного роду). Тоді як постанови КМУ є спеціальними нормами законодавства (встановлюють винятки із загального правила, закріплюють окремі умови, які не підлягають застосуванню у сфері родових суспільних відносин) і не узгоджуються із загальними нормами.

Неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання,  а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права. Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який  має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).

При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим  актом  перевага надається спеціальному,  якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом (роз’яснення Мінюсту від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19).

Враховуючи що, голова правління за контрактом має спеціальні повноваження та обов'язки цей контракт є спеціальним . 

Обов’язковість укладання контракту передбачена законодавством України та Статутом товариства, який затверджений постановою КМУ, що має пріоритет перед застосуванням загальних норм законодавства (закони кодекси тощо).

Голова правління зобов’язаний здійснювати свою діяльність виключно у межах законодавства та виконувати свої обов’язки, покладені на нього Статутом і контрактом, а також отримувати за це матеріальну винагороду.

 

Законність прийняття рішень

Статутом товариства передбачається коло прав та обов’язків Голови правління. Цей перелік не є вичерпним, оскільки Голова правління здійснює свої повноваження на підставі контракту, який визначає зобов'язання працівника по виконанню обумовленої трудової функції.

Це означає особливі (відмінні від тих, що передбачені законодавством) зобов’язання та права, встановлені Вищим органом (Кабінетом Міністрів України).

З 18.01.2017 постановою КМУ № 52 затверджена нова редакція Статуту, згідно з якою КМУ виконує функції з управління Товариством без права передоручення. Також було змінено порядок звітування Голови правління, повноваження Наглядової ради та інші зміни, що суттєво вливають на умови здійснення Головою правління своїх повноважень. При цьому Мінінфраструктури повинно було передати КМУ або уповноваженому ним органу всі документи щодо ПАТ «Українська залізниця» (оригінали свідоцтв, установчих документів, а також контракт з Головою правління та додаткові угоди до нього), а КМУ – внести зміни до зазначеного контракту з Балчуном В.

Проте, необхідних змін внесено не було.

Після закінчення строку дії контракту Балчун В. продовжує виконувати обов’язки Голови правління ПАТ «Українська залізниця» на підставі статті 391 КЗпП України, в якій передбачено, що коли після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

За невиконання обов’язків, визначених Статутом, повинна бути передбачена юридична відповідальність Голови правління (як посадової особи товариства). Проте, зазначених норм і порядку розгляду таких питань Статут не містить.

За загальним правилом (оскільки станом на 06.06.2017 діють загальні норми відповідно до ст. 391 КЗпП) трудовим законодавством встановлено, що працівники зобов'язані дотримуватись трудової дисципліни. Основним документом, що регламентує питання трудової дисципліни, є внутрішній трудовий розпорядок товариства, за порушення якого може бути накладено тільки дисциплінарне стягнення.

Разом з тим, контракт з Головою правління містив окремі положення (відмінні від трудової дисципліни), за порушення яких може бути застосовано іншу юридичну відповідальність (матеріальну відповідальність), а також були встановлені окремі обмеження для запобігання неефективного управління державним майном.

Також, ст. 119 Статуту в редакції постанови КМУ від 18.01.2017 № 52, Голова правління має право діяти від імені товариства без довіреності за умови відповідного рішення правління. Постає питання, чи приймало правління колегіально відповідне рішення щодо виконання Балчунов В. своїх обов’язків (ст. 121 Статуту) після закінчення строку дії укладеного з ним контракту.

Слід звернути увагу, що Статут товариства передбачає виплату винагороди Голові правління за виконання своїх обов’язків лише на умовах контракту (ст. 96 Статут). Тобто, після закінчення строку дії контракту матеріальна винагорода Голові правління (посадовий оклад, надбавки, премії інші матеріальні заохочення), яка була передбачена в контракті Балчуну В. не повинна бути нарахована та виплачена взагалі. А умови постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» не застосовуються, оскільки контракт з керівником не укладений.

Висновки:

Контракт з головою правління втратив свою дію та не може бути подовжений старою датою

Голова правління який очолює товариство не має права обіймати посаду та здійснювати свої повноваження та отримувати за це заробітну плату без укладеного з ним контракту.

Голова правління, приймає рішення без законних підстав (через відсутність рішення правління товариства), не несе юридичної відповідальності (крім дисциплінарної за порушення трудового розпорядку) та не має права на матеріальну винагороду (оплата праці здійснюється лише на умовах контракту).

Друга частина статті під назвою "Повноваження Наглядової ради після внесення змін до порядку управління ПАТ «Українська залізниця»" вийде завтра.

 

Детальніше ...
Підписатися на цей канал RSS

При повному або частковому відтворенні матеріалів пряме гіперпосилання на www.vcrti.com.ua обов'язкове! Сайт є Засобом масової інформації відповідно до діючого законодавства. 

Підписатся на оновлення

Всі матеріали опубліковані в категорії "Блог" є особистими думками авторів і не є офіційними позиціями Всеукраїнського центру реформ транспортної інфрастркуткури. Всі матеріали опубліковані в категорії "Від редакції" є офіційною позицією Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури.

×

Читайте нас у Telegram!

Дізнавайтесь про події у сфері транспорту та інфраструктури одним із перших.

icon128 2x